nakliyat evden eve

สธ. จัดทำแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์วัยรุ่น พ.ศ.2557-2561

Printer-friendly version

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2556 กระทรวงสาธารณสุขได้จัดทำแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์วัยรุ่น พ.ศ.2557-2561 มีเป้าหมาย 2 ประการคือ (1) ลดอัตราการคลอดในหญิงอายุ 15-19 ปี จากเดิมในปี 2555 อัตรา 53.8 ต่อวัยรุ่นหญิง 1,000 คนให้เหลือไม่เกิน 50 ต่อวัยรุ่นหญิง 1,000 คน (2) ลดอัตราการคลอดในหญิงอายุต่ำกว่า 15 ปี ลงร้อยละ 30 โดยกำหนดยุทธศาสตร์ 3 ด้านคือ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปรับทัศนคติสร้างความเข้าใจวัยรุ่น พ่อ-แม่ผู้ปกครองและสังคม โดยการสื่อสารประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อมวลชน เช่น โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ หอกระจายข่าว นิทรรศการ หนังสั้น การประกวดสื่อ จัดทำเวปไซด์ สร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 2 กลุ่มคือ กลุ่มวัยรุ่น ใช้สภานักเรียน สภานักศึกษาเป็นแกนขับเคลื่อน เพิ่มหลักสูตรเพศศึกษาภาคบังคับ ส่วนในกลุ่มของผู้ใหญ่คือ พ่อ-แม่ผู้ปกครอง คนในชุมชนขับเคลื่อนโดยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักพัฒนาชุมชน ผู้นำสตรี ผู้นำชุมชนร่วมกับการใช้เวปไซด์และสังคมออนไลน์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการเข้าถึงบริการสุขภาพของวัยรุ่นให้เข้าถึงได้ง่าย มีบริการคุมกำเนิดที่หลากหลาย

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบการช่วยเหลือ ส่งต่อ ลดขั้นตอนในสั้นลง ช่วยเหลือวัยรุ่นได้เร็วขึ้น และไม่เกิดปัญหาซ้ำโดยมีบริการหลายช่องทาง เช่น ศูนย์ช่วยเหลือสังคม (OSCC) คลินิกวัยรุ่น และบริการปัญหาทางโทรศัพท์สายด่วน มีแนวทางให้ความช่วยเหลือกรณีตั้งครรภ์ไม่พร้อมโดยทีมสหวิชาชีพแพทย์ พยาบาล นักสังคมสงเคราะห์ นักกฎหมาย เพื่อพิจารณาทางเลือกและมีระบบการส่งต่อ กรณีที่ต้องการตั้งครรภ์ต่อหรือยุติการตั้งครรภ์ตามเกณฑ์ของแพทยสภา รวมถึงการวางแผนการดำเนินชีวิตและมีระบบติดตามหลังช่วยเหลือทางโทรศัพท์และเยี่ยมบ้าน

Best view on IE8+, Firefox 3.6+, Safari 4+, and Google Chrome
Evden Eve NakliyatEvden Eve Nakliyat